Lidmaatschap en contributie

Contributie

De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt € 95,–. Vastgesteld door de jaarvergadering op 12 september 2018.

Aan scholieren, studenten en stadspashouders (met groene stip) wordt reductie verleend; neem hiervoor contact op met onze penningmeester Richard Lindeman (e-mailadres: richardlindeman@hetnet.nl; tel.nr. 06-11053518).

Voor jeugdleden bedraagt de contributie € 50,– per seizoen met ingang van september 2019; indien er meer kinderen uit een gezin lid willen worden dan wordt vanaf het tweede kind per kind € 10,– reductie verleend.

De contributie moet worden overgemaakt aan Schaakvereniging De Volewijckers, bankrekeningnummer: NL55 ABNA 0949 5857 26 o.v.v. contributie seizoen 2018-2019.

Het verenigingsjaar loopt jaarlijks van 1 augustus tot en met 31 juli en het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Opzeggen

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand na het einde van de lopende maand. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail of brief aan een van de bestuursleden. Deze opzegging is alleen geldig indien de ontvangst van de opzegging is bevestigd door of namens het bestuur.

Openstaande contributie aan SV De Volewijckers en financiële verplichtingen naar de Schaakbonden SGA en KNSB dienen te zijn voldaan door of namens het opzeggende lid.