Lidmaatschap en contributie

Contributie

De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt € 110,–. Vastgesteld door de jaarvergadering op 19 oktober 2022.

De contributie voor ‘dubbelleden’, die hoofdlid zijn bij een andere schaakclub, bedraagt voor dit seizoen € 70,–.

Studenten en stadspashouders (met groene stip) betalen € 75,–; neem hiervoor contact op met onze penningmeester Richard Lindeman (e-mailadres: richardlindeman@hetnet.nl; tel.nr. 06-11053518).

Voor jeugdleden bedraagt de contributie € 90,– per seizoen; indien er meer kinderen uit een gezin lid willen worden dan wordt vanaf het tweede kind per kind € 20,– reductie verleend.

De contributie moet worden overgemaakt aan Schaakvereniging De Volewijckers, bankrekeningnummer: NL39INGB 0004 9997 65 o.v.v. contributie seizoen 2022-2023.

Het verenigingsjaar loopt jaarlijks van 1 september tot en met 30 juni en het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Opzeggen

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand na het einde van de lopende maand. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail of brief aan een van de bestuursleden. Deze opzegging is alleen geldig indien de ontvangst van de opzegging is bevestigd door of namens het bestuur.

Openstaande contributie aan SV De Volewijckers en financiële verplichtingen naar de Schaakbonden SGA en KNSB dienen te zijn voldaan door of namens het opzeggende lid.