Privacystatement

1. Introductie
De Schaakvereniging De Volewijckers (de “Vereniging”) is de beheerder van de website www.schaakverenigingdevolewijckers.nl.
In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.
De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het kader van bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van kracht, waardoor in de gehele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving van toepassing is.

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft kenbaar gemaakt aan de Vereniging of aan de KNSB. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
1. om contact met u te kunnen opnemen;
2. om u informatie te sturen;
• Het organiseren van schaakwedstrijden;
1. het bijhouden van uitslagen en standen;
2. het faciliteren en bevorderen van de deelname aan schaakwedstrijden.
• Het bijhouden van een ledenadministratie;
• Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond (SGA) en de landelijke bond (KNSB). Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de SGA.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid.
Geen Commercieel gebruik
De Verenging zal uw persoonsgegegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de speellocatie en de website ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt te alle tijde passende technische en organisatorische maatregelen ten einde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te alle tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

7. Privacybeleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy- statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

8. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.
Versie: 22-8-2018