Reglement Interne competitie

Reglement Interne Competitie De Volewijckers

 1. Er wordt gespeeld volgens de officiële FIDE-regels en met de wedstrijdindeling volgens het Keizersysteem.
 2. De interne competitie van De Volewijckers telt drie periodes. Iedere periode telt minimaal 7 ronden. Een winnaar van een ronde kan niet de winnaar zijn van een latere ronde. Dan wordt als winnaar aangewezen degene die dan als hoogste scoort.
 3. De winnaars van iedere periode spelen een match om het clubkampioenschap van De Volewijckers, samen met degene die op de eindranglijst de hoogste positie bezet. Indien diegene al winnaar van een periode is geweest wordt degene met de één na hoogste positie op de ranglijst aangewezen, etcetera. De winnaar van deze match met vier deelnemers is clubkampioen van De Volewijckers en ontvangt de wisseltrofee, de ‘Willem Spaan-trofee’.
 4. De match voor het kampioenschap is een dubbelrondige vierkamp; deze match gaat over zes partijen, waarvoor dezelfde regels gelden als voor een wedstrijd in de SGA-competitie. Bij gelijk eindigen volgen op de volgende clubavond twee rapid partijen van 15 minuten per persoon per partij, met 10 seconden increment per zet. Mocht de stand hierna ook nog gelijk zijn dan volgen er twee snelschaakpartijen van 5 minuten per persoon per partij. Als de stand daarna nog steeds gelijk is volgt er een snelschaakpartij waarbij de witspeler 6 minuten krijgt en de zwartspeler 5 minuten. De witspeler wint de match als hij deze partij wint en de zwartspeler wint de match bij remise of wanneer hij wint.
 5. Voor het begin van de eerste ronde wordt de rangorde opgemaakt die is gebaseerd op de meest recente KNSB-ratinglijst. Voor spelers zonder KNSB-rating wordt een inschatting gemaakt van hun sterkte.
 6. De indeling voor de interne competitie geschiedt op de speelavonden om 20.00 uur. Aan- en afmelding dient dus voor 20.00 uur te geschieden bij de interne wedstrijdleiding. Bij een oneven aantal aanmeldingen wordt degene die zich het laatst heeft aangemeld buiten de indeling gelaten. Uiterlijk 20:15 uur worden de klokken aangezet.
 7. Men speelt in één periode maximaal eenmaal tegen dezelfde tegenstander.
 8. De winnaar vult de uitslag in op de indelingslijst op de tafel van de wedstrijdleiding. Bij remise is dit de taak van de witspeler.
 9. Bij een overwinning krijgt men het waardecijfer van de tegenstander opgeteld bij de eigen punten; bij een remise de helft daarvan en bij verlies niets. Is het aantal spelers bij een ronde oneven, dan krijgt degene die niet speelt de helft van het eigen waardecijfer aan punten erbij. Een speler komt in een periode slechts éénmaal voor deze vergoeding in aanmerking. Bij niet spelen wegens clubverplichtingen afgesproken met de interne- of externe wedstrijdleider of teamleider wordt twee/derde van het eigen waardecijfer aan punten vergoed. Betreft het een externe wedstrijd SGA die samenvalt met de speelavond van de interne competitie, dan wordt de uitslag daarvan meegeteld als ware het een wedstrijd van de interne competitie. Hierbij wordt uitgegaan van het eigen waardecijfer. Indien een clubspeler een externe wedstrijd heeft gespeeld op een andere dag en die week óók al heeft gespeeld op de clubavond in de interne competitie, dan wordt de uitslag van de externe wedstrijd niet meegeteld voor de interne competitie.
 10.  De wedstrijdleider kan bepalen dat bij een speler een hoger resultaat voor de externe competitie dan hij heeft behaald, wordt meegeteld voor de interne competitie. Dat kan het geval zijn als een speler in het belang van het team de “opdracht” krijgt om door te spelen bij een remiseaanbod en alsnog de partij verliest, respectievelijk een remiseaanbod moet doen waar een winstpartij nog tot de mogelijkheden behoort.
 11. Bekerwedstrijden welke gespeeld worden op een reguliere ‘interne competitie-avond’, worden meegeteld voor de interne competitie.
 12. Bij afwezigheid met tijdig bericht, anders dan wegens clubverplichtingen, wordt 1/3 van het eigen waardecijfer aan punten vergoed, maar tijdens een periode maximaal eenmaal. Dit geldt niet voor afmeldingen op de laatste twee rondes van elke periode.
 13. De uitslagen van iedere ronde worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van De Volewijckers. Tot vier weken na publicatie kan protest worden aangetekend tegen een veronderstelde fout.
 14. In de eerste ronde van de interne competitie wordt om de kleur geloot. Bij de volgende ronden wordt de kleur bepaald door het kleursaldo van de spelers. Nieuwe spelers kunnen meteen worden ingedeeld op een door de wedstrijdleiding te bepalen plaats.
 15. De eindstand van de interne competitie vormt, naast de laatste ratinglijst van de KNSB, mede de basis voor de indeling van de teams in het volgende seizoen.
 16. Het speeltempo in de interne competitie bedraagt:
  1.1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet, of
  2.a een ander onderling tussen de spelers overeen te komen korter speeltempo van tenminste 1 uur per persoon zonder increment;
  2.b of tenminste 45 minuten per persoon met  increment dat altijd 15 seconden dient te bedragen.
  Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 1. over 2., met dien verstande dat een speler van 16 jaar of jonger, alsmede een speler die op een speelavond voor externe wedstrijden als arbiter of wedstrijdleider optreedt, aanspraak kan maken op een korter tempo conform 2.
 17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de interne wedstrijdleiding.

Aldus vastgesteld in de Jaarvergadering van 11 september 2019

Nadere toelichting bij punt 6:

Om op tijd te kunnen starten met de partijen moeten we natuurlijk van te voren weten wie er wel en wie er niet zijn. Daarom is er een afmeldplicht.

De afmelding moet plaatsvinden bij de interne wedstrijdleiding. Die bestaat voor 2018-2019 uit Frans Reitema (tel.: 06-34734947) en Bé Keizer (tel.: 06-22939674). De afmelding kan mondeling, telefonisch, per sms, per mail of per WhatsApp plaatsvinden.

Als het per mail gebeurt, moet dat mailbericht vóór 19.15 uur bij de wedstrijdleiding zijn gearriveerd (fransreitema@planet.nl resp. be.keizer@wxs.nl of svdevolewijckers@gmail.com).

Het is ook mogelijk om ver van te voren al te laten weten dat men verhinderd is en gedurende welke data. Men kan ook doorgeven dat men afwezig is, tenzij de aanwezigheid (tijdig) wordt opgegeven.