Statuten

 Statuten van de Schaakvereniging  DE VOLEWIJCKERS

 

Artikel 1. Naam en zetel

1.1     De vereniging draagt de naam De Volewijckers

1.2     Zij heeft haar zetel in de gemeen­te Amsterdam

Artikel 2. Inrichting

2.1     Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergade­ring, alsmede alle overige perso­nen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergade­ring belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2.2     De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3. Duur en boekjaar

3.1     De vereniging is opgericht in februari 1928 te Amsterdam.

3.2     Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Artikel 4. Doel

4.1     De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorde­ren van de schaaksport in al zijn verschijningsvormen.

4.2     De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het lidmaatschap te verwerven van de Schaakbond Groot Amsterdam, in deze statuten nader aan te duiden als: de bond;
 2. deel te nemen aan de door de onder a genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
 3. wedstrijden te organiseren;
 4. evenementen op het gebied van de schaaksport te organiseren.

Artikel 5. Lidmaatschap

5.1     De vereniging kent leden.

5.2     Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

5.3     Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.

5.5     De algemene vergadering kan een lid wegens zijn bijzondere verdien­sten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen.

5.6     Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 6. Verplichtingen

6.1     De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2 lid 1, na te leven;
 2. de statuten en reglementen van de bond, besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
 3. de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden;
 4. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de bond in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbe­doelde verplich­tingen betrekking hebben op de leden van de vereni­ging.

6.2     Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard of andere rechten dan van geldelijke aard zijn beperkt, met inachtne­ming van het bepaalde in artikel 9 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

6.3     Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergade­ring vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

Artikel 7. Royement

7.1     Royement

 1. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgespro­ken.
 3. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrij­ven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 4. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepster­mijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokke­ne is tevens bevoegd zich in bedoelde vergade­ring door een raadsman te doen bijstaan. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

7.2     In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tucht- recht­spraak van de bond, vastgesteld door de algemene vergadering van de bond.

Artikel 8. Geldmiddelen

8.1     De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. ontvangsten uit wedstrijden;
 3. bijdragen van donateurs;
 4. andere inkomsten.

8.2.    Hoogte contributie:

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
 2. Wanneer het lidmaatschap eindigt blijft men contributie verschuldigd tot en met de opzegtermijn van één maand.

8.3     Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

Artikel 9. Einde lidmaatschap

9.1     Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
 4. door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 5.

9.2     Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplich­tingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu­ren.

9.3     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzeg­termijn van één maand na het einde van de lopende maand.

9.4     Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld.

Artikel 10. Donateurs

10.1   De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

10.2   Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te storten.

10.3   Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

10.4   De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

10.5   De rechten en plichten vervallen in geval van overlijden van de donateur.

10.6   Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

10.7   Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Artikel 11. Bestuur

11.1   Samenstelling

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen
 2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergade­ring.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
 4. Het bestuur dient ten minste te bestaan uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

11.2   Kandidaatstelling

 1. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door de leden schriftelijk kandidaten -met hun bereidver­klaring- worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
 2. Aan een kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een met meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergade­ring overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

11.3   Zittingsperiode

 1. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van één jaar en zijn terstond herkiesbaar.
 2. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.
 3. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse algemene vergadering.

11.4    Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangele­genheid betreft die tot de werkkring van twee of meer be­stuursle­den behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereni­ging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

11.5    De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 Artikel 12. Bestuurstaken

12.1    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

12.2    Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

12.3    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

12.4    Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 13. Bestuursvergadering

13.1.   Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

13.2    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

13.3   Stemmen:

 1. Alle besluiten, daaronder begrepen besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in vergadering genomen besluiten betreft de meerder­heid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 2. Blanco-stemmen zijn ongeldig.

13.4   Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

13.5   Voorzitter

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

13.6   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

14.1    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging

14.2    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester

14.3    De vereniging wordt op afdelingsvergaderingen van de bond, met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat bevoegd is om op deze vergade­ring deel te nemen aan de verkiezing van leden-afgevaar­digden, alsmede bevoegd is om de vereniging als lid-afgevaardigde verkies­baar te doen stellen, in welk laatste geval hij bij verkiezing de vereni­ging in die functie zal vertegenwoordigen:

14.4   Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordi­gingsbe­voegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

Artikel 15. Rekening en verantwoording

15.1    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

15.2    Het bestuur brengt – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuur­ders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuur­ders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

15.3   Kascommissie

 1. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascom­missie, bestaande uit 1 lid en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 2. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van één jaar en zijn terstond herkiesbaar.
 3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

15.4    Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoe­ken, kunnen de algemene vergadering verzoeken voor rekening van de vereniging zich te laten bijstaan door een deskundige. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te     ver­schaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

15.5    De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

15.6    Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening  en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

15.7    Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 16. Algemene vergadering

16.1   Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

16.2   De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

 1. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid;
 3. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
 4. vaststelling van de contributie;
 5. vaststelling van de begroting;
 6. voorziening in vacatures;
 7. rondvraag.

16.3.  Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk  oordeelt.

16.4   Algemene vergadering

 1. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inacht­neming van het bepaalde in het volgende lid.

16.5   Termijn

 1. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
 2. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving dan wel e-mail, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

Artikel 17. Toegang en besluitvorming algemene vergadering

17.1

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden; een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren maar heeft geen stemrecht.
 2. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.

17.2

 1. De in lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
 2. Jeugdleden die bij de aanvang van het boekjaar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt zijn niet stemgerechtigd ten aanzien van bestuursbenoemingen, statutenwijzigingen, ontbinding van de vereni­ging en goedkeuring jaarrekening.
 3. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

17.3

 1. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrach­te geldige stemmen.
 3. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar oordeel van de voorzitter:

–       blanco zijn;

–       zijn ondertekend;

–       onleesbaar zijn;

–       een persoon niet duidelijk aanwijzen;

–       de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;

–       voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

–       meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

17.4

 1. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergade­ring een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
 2. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonder­lijk gestemd.

17.5

 1. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrach­te geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
 2. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.
 3. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
 4. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.

17.6    Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.

17.7

 1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover niet gestemd werd over een niet schrifte­lijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit ver­langt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18. Bevoegdheden algemene vergadering

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

Artikel 19. Leiding en notulering algemene vergadering

19.1    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

19.2    Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een ander wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

 Artikel 20. Algemene reglementen

20.1    De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waar­in de taken en bevoegdheden van de organen kunnen worden gere­geld.

20.2    De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 21. Statutenwijziging

21.1   De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

21.2

 1. Het bijeenroepen van algemene vergaderingen is geregeld in artikel 16.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten zorgen dat bij de oproeping in het clubblad of bij de schriftelijke kennisgeving dan wel e-mail een af­schrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, wordt gepubliceerd.

21.3   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegen­woordigd is.
Indien geen twee/derden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergade­ring bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit genomen, mits de meerderheid van ten minste twee/derden van de uitge­brachte geldige stemmen.

21.4   De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Artikel 22. Ontbinding en vereffening

22.1    De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen  in  een  vergadering waarin ten minste drie/vierden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

22.2    Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

22.3    Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

22.4    Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergade­ring aan te wijzen doel.

22.5    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereni­ging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 

Aldus aangenomen en in tweevoud ondertekend tijden de Extra Algemene Ledenvergadering,

gehouden op woensdag 19 december 2007.

 

W.A. Spaan, voorzitter

B.J. Blok, secretaris

R. Lindeman, penningmeester